Din total leverandør innen WEB og IT løsninger

Kjøps bettingelser og avtalevilkår

Category: Kjøps bettingelser og avtalevilkår Year: 2015 Written by Super User Hits: 784 Print Email

Generelt om oppsigelse

Ved oppsigelse av tjenestene blir all informasjon på våre servere arkivert og flyttet til et arkiv i tilfelle behov for å innhente informasjon om tidligere tjenester og fakturaer osv ved en senere anledning.

Dersom tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil domene og eller lignende tjenester ikke bli fornyet hos domenets toppnivåregistrar.Oppsigelse fra Kunden

Oppsigelse av tjenester levert av Logic Solutions AS og deres samarbeidspartnere skal sendes skriftelig til følgende epostadresse: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Denne avtalen fastslår 3 måneders oppsigelsestid på alle tjenester.
Oppsigelse fra Logic Solutions AS

Logic Solutions AS kan på hvilket som helst tidspunkt, og etter eget skjønn, si opp tjenester med 30 dagers skriftlig varsel med mindre annet er avtalt. Ved brudd på avtale eller på Norges lover har Logic Solutions AS rettighet til å avslutte sin avtale med kunden omgående.
Programvare

Logic Solutions AS sier fra seg ansvaret for alle feil/systemsvikt som fremkommer av deres samarbeidspartnere. Likevel plikter Logic Solutions AS å ta vare på sine kunders interesser. Med fast partneravtale hos Dr Linux kan vi garantere gode opptider og sikker drift av alle levererte tjenester.
Prisendringer

Alle priser kan endres, økninger i pris endres med umiddelbar virkning. Du kan klage innen en uke på tjenester som vi leverer men ikke på løsninger som er tredjeparts løsninger. Da må dette betales før tjenesten kan avsluttes. Melding om prisendringer gis ut via email. Kunden plikter til enhver tid å informere Logic Solutions AS om eventuelle e-postadresse en- dringer. Dersom kunden endrer adresse og/eller e-mail adresse under avtaleperioden uten å varsle Logic Solutions AS, og kunden av denne årsak ikke mottar meldinger som Logic Solutions AS sender kunden, anses kunden likevel for å ha mottatt meldingen fra Logic Solutions AS. Alle priser som er oppgitt på Logic Solutions AS sine websider, samt i all e-postkorrespondanse, med mindre annet er oppgitt er Alle priser er oppgitt eks. MVA og per måned. Logic Solutions AS forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling.
Oppgjør for utvikling av løsninger

Dersom annet ikke fremkommer vil 50% av estimert totalsum bli fakturert ved påbegynnelse av prosjekt. 25% av estimert totalsummen vil bli fakturert når man har nådd halveis i prosjektet. Og siste 25% av estimert totalt sum blir fakturert ved levering.

Logic Solutions AS forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere alle tjenester dersom kunden ikke betaler i tide.
Stenging av hostingtjenester

Ved manglende innbetaling av hosting eller arbeid vil tjenesten bli stengt. Webtech IT dekker ingen tap kunden vil ha i form av dette. Hosting tjenesten vil bli stengt 10 dager etter forfall på faktura. For å åpne tjenesten igjen vil det være et krav om at faktura er betalt i sin helhet + gebyr for å åpne hosting tjenesten igjen. Disse prisene varier ut ifra hvordan hosting tjeneste. Se pris under.

Nettside: 2500,- eksl moms
Nettbutikk: 3500,- eksl moms
Annet: 2000,- eksl moms
Force majeure

Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.
Oppgjør for utvikling av løsninger

Dersom annet ikke fremkommer vil 50% av estimert totalsum bli fakturert ved påbegynnelse av prosjekt. 25% av estimert totalsummen vil bli fakturert når man har nådd halveis i prosjektet. Og siste 25% av estimert totalt sum blir fakturert ved levering.

Logic Solutions AS forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere alle tjenester dersom kunden ikke betaler i tide.
Ansvarsbegrensning

Logic Solutions AS kan ta ned Kundens tjenester for en kortere periode for vedlikehold, omstrukturering eller liknende. Logic Solutions AS skal i den grad det er mulig, varsle om dette, og Kunden kan ikke kreve økonomisk eller annen godt- gjørelse for dette. I den grad det er gjort backup av server, kan Logic Solutions AS ikke holdes ansvarlig for problemer med backup som skyldes defekt hardware eller software problemer. Logic Solutions AS kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til Kundens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Kunden har selv ansvar for å sikre at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende. Kunden har også ansvar for å se igjennom og teste ulike tjenester le- vert av Logic Solutions AS og eventuelt melde ifra om eventuelle problemer ved produktet. Kunden vil ikke kunne kreve erstatning eller redusert pris i ettertid dersom det oppstår en feil i systemet som ikke kan relateres direkte mot grove utførte feil utført av Logic Solutions AS.
Trykk, profileringsartikler og logodesign

Logic Solutions AS tar ikke ansvar for arbeid og eventuelle feil utført av en eventuell tredjepart, men vil være behjelpelig i en eventuell tvistesak, og betjene deres kunde på best mulig måte. Fargejusteringer og andre elementer som eventuelt måtte avvike fra forventningen vil behandles i hver enkelt sak, og Logic Solutions AS vil gjøre sitt for at kundens interesser blir ivaretatt, og at riktige produkter blir levert til rett tid. Trykkgebyr vil ikke kunne refunderes ved en slik sak.

Trykk levert av Logic Solutions AS fungerer som en tredjepartsavtale, og Logic Solutions AS kan ikke holdes ansvarlige for eventuell kopi, plagiat av eksisterende logo både nasjonalt og internasjonalt. Kunden beholder alle rettigheter til fri bruk av sin logo, både til privat og kommersielt bruk. Kunden har ikke mulighet til å kreve refusjon eller erstatning, etter avgjørelsen om vedtatt logo. Logic Solutions AS fraskriver seg dermed alt ansvar innen trykk- tjenester. Eventuelle tvistesaker vil bli tatt opp direkte med vår tredjepart.
Copyright og eierforhold

Alt arbeid produsert og utført av Logic Solutions AS tilhører Logic Solutions AS og kan ikke brukes på noen om- stendighet utenfor kundens eget bruk. Videresalg, direkte kopiering eller annen form for misbruk av Logic Solutions AS materiale vil anmeldes og rapporteres videre samt at eventuell erstatning vil kreves. Logic Solutions AS er rettmessig eier av alt innhold og design utført av Logic Solutions AS. Logic Solutions AS tar ikke ansvar for publiserte bilder og andre elementer som ikke er godkjent hos rettmessige eier. Kunden er selv pliktig til å følge opp rettigheter og brukervilkår for deres produkt.

Kunder med AVTALER som ikke har signert og levert tilbake kjøpskontrakten til Logic Solutions AS, vil avtalen i den kontrakten opphøre etter 2 mnd etter leveringstid av kontrakten. For de som ikke har signert kjøpskontrakten innen 2 mnd etter leveringstid vil følgende regler i Kjøps betingelser og avtalevilkår gjelde fult ut. Logic Solutions AS kan også være behjelpelig med å skaffe rettigheter for elementer etter avtale.
Format

Logic Solutions AS leverer ved avtale responsive nettsider, som er beregnet ulike skjermdimensjoner. Med responsive nettsider regner vi nettsider som skalerer seg etter skjermstørrelse- og oppløsning. Logic Solutions AS tar forbehold om at funksjonalitet og designelemeter vil fremstå noe forskjellig fra plattform til plattform. Logic Solutions AS tar ikke ansvar for oppdateringer og interne justeringer som vil forandre hvordan nettsiden fremstår for sluttbrukeren. Med responsivt design menes ikke hvordan sluttproduktet vil se ut på forskjellige operativsystemer, men heller hvordan den oppfører seg på forskjellige skjermoppløsninger og størrelser.
Fonter og skrifttyper

Med mindre annet er avtalt på forhånd forbeholder Logic Solutions AS retten til å bruke standardfonter på alle sine produkter og tjenester. Dersom det skal benyttes andre fonter må dette avtales på forhånd, og eventuelt diskuteres for hver enkelt produkt. Endringer i avtalebetingelser Endringer i avtalebetingelsene kan endres, og det er brukerens eget ansvar til å holde seg oppdatert på disse. Les mer på minbruker.venirodata.no/modules/terms.
Trykkfeil

Ved eventuelle trykkfeil, feilproduksjoner eller andre misfortåelser skal ikke Logic Solutions AS holdes ansvarlig. Alle produkter som sendes til trykk skal først godkjennes av sluttkunde, før den sendes til trykk. Logic Solutions AS er ikke ansvarlige for eventuelle feil hos deres leverandører. Eventuelle trykkfeil og lignende taes direkte med tredjepart.
SEO- søkemotoroptimalisering

Logic Solutions AS legger til rette for høy eksponering på Google sine søkelister. Logic Solutions AS vil ikke kunne garantere at deres nettside ligger på en bestemt plass på googlelistene, da dette bestemmes av deres egne servere og tidligere søkehistorikk hos forbruker. Logic Solutions AS vil imidlertid legge til rette for best mulig resultat, og bistå kunden i å nå høyt på deres rangeringslister.


Joomla nettside
Magentonettside
Parallels Bronze Partner
GeoTrust Partner
Apsis Partner